Načítám Akce

Ohňový rituál VYAS GURU yagya 21.6.- rituál na dálku

Do začátku akce zbývá

00

Dny

:

00

Hodiny

:

00

Minuty

:

00

Vteřiny

Popis akce

  • akce již proběhla.

Ohňový rituál VYAS GURU yagya 21.6.- rituál na dálku

Je ohňový rituál, který má za cíl poklonit se všem guruům – učitelům jež vyvádí člověka z temnoty nevědomosti do plného uvědomění a vědomí všeho. V sanskrtu znamená Gur  temnota a Ru znamená, ten jenž ji rozptyluje ( Advayataraka Upanishad 16).

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Vyasaya Vishnu rupaya, vyasa rupaya vishnave  ( vyasaja višnu rupaja, vyasa rupaja vishnave ) 

 

Když píši tuto pozvánku, jsem už úplně na měkko. Přichází mi spousty informací a obrazů ze všech stran toku času a s obrovskou krásou a hlubokým prožitkem mě zasahují v  celém vesmíru mé bytosti. Vidím celou krásu stvoření a nesmírnosti bytí. Vidím, slyším, zažívám všemi smysly doplněné množstvím pocitů, emocí a jsem součásti toku všeho hnutí.  Nevím zda to na vás jsem schopen přenést a modlím se za to, aby to bylo možné v plném rozsahu, aby se To přenášelo přímo a i bez mé přítomnosti.

Poznání je živé, stejně jako hudba, či obraz. Vynořuje se uvnitř našeho vědomí ve chvílích naladění, soustředění. Je to otevřená kniha milosti a našeho původu, vznešenosti a plné krásy života v jeho celistvosti, jehož jsme nejen součástí ale jeho  celostí. Všichni ti, kteří do této řeky svátosti vstoupili a vstupují jsou zasaženi úplností a jednoduchostí toho všeho. Jsou zasaženi láskou a milostí tolik a tak hluboce, že se ocitají ,, za životem “ stávají se laskavým tvůrcem a řekou Poznání v její celistvosti.

Tato  Vyas yagya uctívá přední gurui lidstva, Shivu, Veda Vyase,( případně Krista aj.)  a díky tomu zprostředkovává přenos poznání v plné jeho šíři a hloubce předchozích generací a linií guruů, včetně jejich napojení až k samému počátku všeho. Toto zprostředkování se děje podvědomě, pro některé z Vás telepaticky v plných obrazech a zážitcích. Nicméně každý z nás je rozvinut jiným způsobem a tak prožitek bude individuální. A jako sdílející skupina jsme schopni vnímat celistvost.

.Význam Vyasa Purnima ( yagya)  Vyas Purnima má velký význam nejen  v hindské ale i lidské  tradici. Ukazuje důležitost Guru v životě lidí a učí  hledat cestu ukázanou učitelem. Ve  shlokách (véd) se věří a popisuje, že jednotlivec může dosáhnout spasení pouze pod vedením svého učitele. Pouze učitel nebo mentor může ukázat cestu k pravdě a spasení a bez nich nelze nic udělat. Guru je člověk nebo mentor, který z člověka vyhání veškerý strach a nevědomost. Podle slov Ramakrishny Paramhansy „sám  je pravý učitel, který je osvětlen světlem pravého poznání“. Předpokládá se, že náš Guru sídlí v naší Višuddha čakře v krku a probouzí se, když se vydáváme svému vyššímu já.

Podle oblíbeného sanskritu shloka

“ Guru Brahma Guru Vishnu Guru devo Maheshwara,  Guru sakshat,   param Brahma, tasmai shri guravay namah.“

 Guru Brahma – Guru je Brahma, který je Pánem stvoření, nazývaný také jako generátor,

Guru Vishnu – Guru je Vishnu (Vishnu je Pán, který se nazývá organizátor),

Guru Devo Maheshwarah  – že Guru je Maheshwara (Šiva nebo ničitel)

Guru Sakshat Parabrahma –  Parabrahma viz. Nejvyšší bůh nebo všemohoucí.

Protože Guru vede na cestu/ě světla, je Guru tím Para Brahma. 

Tasmai Shree Guruve Namah znamená, že se klaním guruovi, kterého guru zmiňoval dříve.

Guru je tedy jako realizovaná duše ztělesněním Para Brahmy, konečného boha.

 

Guru Purnima (Poornima)  známý také jako Vyasa Purnima označuje narozeniny  Veda Vasy . Je to duchovní tradice v hinduistické kultuře oddaná duchovním i akademickým učitelům, kteří jsou evolučně rozvinutí nebo osvícenými lidmi. A jsou připraveni sdílet svou moudrost.

Festival je společný pro všechny duchovní tradice v  hinduismu, kde se jedná o projev vděčnosti vůči učiteli) nebo  respektu  jeho učedníkem.   Festival se slaví při  úplňku ( Purmina ) v Hindu měsíci  Ashadha (červen-červenec), dle známého  hinduistického kalendáře.

Oslava je poznamenána duchovními činnostmi a může zahrnovat rituální událost na počest Gurua , tj. učitelů.  Princip Guru je údajně tisíckrát aktivnější v den Guru Purnima než v kterýkoli jiný den.  Slovo Guru je odvozeno ze dvou slov,  gu  a  ru.  Kořen sanskritu gu znamená temnotu nebo nevědomost a ru označuje odstranění této temnoty. Guru je proto ten, kdo odstraní temnotu naší nevědomosti.  V Indii lidé věří, že cesta bez učitele je v podstatě nemožná a tedy  Guruové jsou nezbytnou součástí života. Guru je ztělesněním samotného Boha, a proto je to ten, kdo dokáže rozbít řetězy připoutanosti, očistit iluze a zbavit člověka věčného otroctví života a smrti. Ve skutečnosti každý objekt kolem, živý i neživý,  se stává  učitelem a lidé mohou začít rozvíjet zralost v posvátný den Guru Purnima, aby viděli samotný vesmír jako velkého gurua.

Stejně tak  tradičně slaví tento svátek i  buddhisté na počest  lorda Buddhy, který dal svůj první kázání v tento den v Sarnathu v Indii.

 V hinduistické tradici se oslavuje tento den na počest velkého mudrce  Vyasa ( svatá duše ), který je považován za jednoho z největších guruů ve starověkých hinduistických tradicích.  Maharishi Ved  Vyas je považován za adiGurua nebo předního mentora celého lidstva. Podle Hinduistických textů se narodil před 3000 lety v den Ashadha ( den úplňku v měsící červen- červenec) Purmina. Jeho skutečné jméno bylo Krishna Dvaipayana Vyas.  Podle starodávných legend  byl velkým mudrcem a Vyas byl prvním kazatelem Véd a autorem epického Mahábháraty,  Z tohoto důvodu, si připomínáme jeho velikost,v den Ashadha Purnima  a tento den se provádí rituály na oslavu a spojení, získání požehnání Guru Purmina.

Temto velký mudrc je považovan za inkarnaci samotného lorda Višnua.  Védy jsou pokladem starodávné moudrosti a zásluha na jejich kompilaci, rozdělení do čtyř různých částí a představení lidstvu pro jejich užitek a použití, je zcela  zásluhou  Veda Vyasa. Tento  shromáždil všechny  védské hymny, které existovaly během jeho doby a rozdělil je do čtyř částí na základě jejich použití v rituálech a charakteristikách. Dále je předal  svým čtyřem hlavním učedníkům – Paile,  Vaisampayana, Jaimini a Sumantu. Toto rozdělení a utřídění mu  určilo jeho čestné jméno „Vyasa“ (vyas = upravit, rozdělit). „Rozdělil Svatou Vedu na čtyři, jmenovitě Rig, Yajur, Sama a Atharva. O historii a Puranech se říká, že jsou pátou Vedou.“  Proto se nazývá velmi správně jako Veda Vyasa, Vyasa védské slávy. Dále byl také božským literátem nesmírných zásluh. Byl to on, kdo složil úžasný epos Mahábhárata a také napsal až 18 Puranů, mezi něž patří Bhagavata Purana. Všechny jsou považované za extrémně posvátné.

 Védy ( sanskrt : वेद veda , “ znalost „) je velká skupina náboženských textů  starověké Indie. Texty představují nejstarší Písma hinduismu.

Existují čtyři Védy: Rigveda , Yajurveda , Samaveda a Atharvaveda . Každá Véda má čtyři podoblasti – Samhity (mantry a požehnání), Aranyaky (text o rituálech, obřady, oběti a symbolické oběti), Brahmany (komentáře k rituálům, obřady a oběti) a Upanishads (texty diskutující o meditaci, filozofii a duchovním poznání).  Někteří učenci přidávají pátou kategorii – Upasanas (uctívání). Texty Upanišadů pojednávají o nápadně podobných heterodoxním sramánským tradicím. Védy jsou tzv. śruti („to co se slyší“) a  odlišuje je od jiných náboženských textů, které se nazývají smṛti („to co se pamatuje“). Hindové považují Védy za apauruṣeyu , což znamená „ne člověka, nadlidského“ a „neosobní, bez autorské“, odhalení posvátných zvuků a textů slyšených starými mudrci po intenzivním rozjímání. Védy byly ústně přenášeny od 2. tisíciletí před naším letopočtem pomocí propracovaných mnemotechnických technik . Mantry, nejstarší část Véd, jsou v moderní době recitovány a jsou považovány za „prvotní rytmy stvoření“, které předcházejí formám, ke kterým oni odkazují.  Tím, že je recitujete, vesmír se regeneruje, díky oživení a vyživování forem stvoření v jejich základě.

V jógové tradici, se slaví tento den na oslavu, kdy se Shiva stal prvním Gurůem, když začal přenos  jógy na Saptarishis ( na sedm mudrců rishiů ) ve starověké Indii, kteří jsou zmíněny na mnoha místech ve védách a dalších dílech hinduistické literatury.  Jsou považovány za  patriarchy Védského náboženství. V jogínské tradici se říká, že Guru Purnima byl den, kdy se Šiva stal Adi Guruem nebo prvním Guruem.   Vypráví se, že před více než 15 000 lety se v horních oblastech Himalájí objevil jogín. Nikdo nevěděl, jaký je jeho původ. Ale jeho přítomnost byla mimořádná a lidé se shromažďovali. Nevykazoval však žádné známky života, jen  mu občas stékaly  slzy extáze po tváři. Lidé odcházeli a přicházeli, ale jen sedm mužů zůstávalo stále.  Když otevřel oči, prosili ho  o to aby  zažili to co se s ním děje. Propustil je, ale vytrvali. Nakonec jim dal jednoduchý přípravný úkoly a znovu zavřel oči. Sedm mužů se začalo připravovat. Dny se měnily  na týdny, týdny na měsíce, měsíce na roky, ale pozornost jogínů na něj a na přípravu byla setrvalá.
Po 84 letech sadhány, při  letním slunovratu, se na ně jogín znovu podíval. Během doby se staly zářivými bytostmi a navíc úžasně vnímavými. Už je nemohl ignorovat. Hned další den úplňku se jogín otočil na jih a seděl jako guru k těmto sedmi mužům. Šiva, Adiyogi (první jogín) se tak stal Adi Guru.  Sedm žáků se stalo Saptarishi a později předávaly tyto znalosti po celém světě.
Guru Purnima je považován za posvátnou v jogínské tradici, protože Adiyogi otevřel člověku možnost vědomého vývoje. Sedm různých aspektů jógy, které byly vloženy do těchto sedmi jedinců, se stalo základem pro sedm základních forem jógy. A tyto přetrvávají do dnes.

A jeden rituál navíc( Vyas pooja) jímž můžete umocnit yagya

Podle staré hindské tradice je modlitba ke Guruovi a vztahování se k Vyas, Šivovi či všeobecně ke svému guruovi  velmi příznivá a prospěšná. Zde jsou kroky nebo rituály k provedení Vyas Pooja u vás doma.

  • Probuď se brzy ráno, vyčistěte si dům, vykoupejte se a noste čisté oblečení.
  • Poté si udělejte Vyaspeeth ( platformu ) nebo sídlo Vyas. Chcete-li to provést, rozprostřete praný bílý hadřík na podlahu a nakreslete na ní dvanáct linek (od severu k jihu a východu na západ) pomocí  ashvagandha prášku.
  • Pak přijměte slib recitující mantru: „ Guruparampara Siddhayarth Vyas Pujaam Karishyesye “. To znamená, že uctívám Guru maharishi Ved Vyas, abych vytvořil linii Guru.
  • Na sídlo Vyasu vzývejte Pána Brahmu, Paratparshakti (Nejvyšší energii), Vyas, Šukdev, Goudpad, Govindswami ji a Guru Shankaracharya.
  • Poté, co provedete všechny výše uvedené rituály, nabídněte modlitby svým rodičům a Guru Diksha, který předal znalosti.
  • Můžete si také přečíst Védy nebo jiná písma, která napsal Vyas ji, a slibovat, že budete následovat učení Maharishi Vyas.

Text byl vytvořen za použití citací z Wikipedie

Jak bude ohňový rituál probíhat?

Ceremonie bude probíhat  v 00.30 našeho času v níže uvedený den. V Indii se bude skupina Brahmánů modlit a postupně během cca 2-3 hod rituálu spalovat obětiny( byliny, kůry, vonné silice, květiny, ghí atd.)  v posvátném ceremoniálním ohni  a modlit se za všechny přihlášené. Na vás pak bude meditovat a modlit se k danému tématu. A předříkat s pozorností posvátnou mantru, která je zde uvedena, případně  vám bude zaslána nebo jinak sdělena. Nicméně pokud to nezvládnete v daný čas, je možno provést toto následný den v příhodný čas.  

Rituál působí jako střednědobé zasvěcení do dané energie na dálku. Je možno ji znova vyvolávat a prohlubovat spojení s ní. Tím vyvolávat její  požehnání a prospěšné účinky do svého života.

Následně vám budou zaslány fotografie z ceremonie zvané Yagnya přes aplikaci WhatsApp, kde je vytvořena skupina. Jsou zde sdíleny instrukce, podpůrné informace a sdílení účastníků, naše zážitky.

Jedná se o mimořádnou možnost a příležitost zažít sílu védské ceremonie, modlitby a tak povzbudit a vést svůj život do pocitu bohatství štěstí a klidu. Musím ještě podotknout, že cena je mimořádně příznivá a jedná se o kolektivní ceremonii. Tak tedy  neváhejte a přihlašte se.

Pro přihlášení budu potřebovat zaslat vaši podobenku, jméno, příjmení, datum narození a zaslat platbu. 

Platbu  1200,-Kč, (46,- Euro) proveďte, prosím, po vyplnění přihlášky obratem na číslo účtu 176920660/0300  majitel účtu Jan Rychlík (do poznámek uveď své jméno,  příjmení a heslo YAGYA).

V případě platby ze Slovenska je cena 46,- Euro a platbu je možno provést na účet FIO bank 2700492340/2010;   ( převod je zpoplatněn obvyklými poplatky pro mezibankovní styk na Slovensku, nejedná se o mezinárodní transakci )   IBAN: CZ9020100000002700492340    BIC kód/SWIFT:  FIOBCZPPXXX   Majiteľ účtu: Jan Rychlik Do poznámek uveď své jméno,  příjmení a heslo aygnya.

Uzávěrka přihlášek je 18 .6. 2024 v 12.00 hod. 

Informace o akci

p

Cena

1200Kč

Datum konání

21 června 0:30 - 22 června 23:30

Místo konání

l

Přihláška na akci

Na zadaný email( případně tel.číslo) Vám zašlu potvrzení a případně bližší informace týkající se konání semináře, kurzu či výhradně mnou připravované akce z oblasti osobního rozvoje na kterou se právě přihlašujete. Případně jej použiji pro uskutečnění nezbytné korespondence při odpovědích a požadavcích kladených Vaší osobou. Vaše osobní údaje budu zpracovávat dle Zásad ochrany osobních údajů uveřejněných na těchto webových stránkách. Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů
Pokud máte zájem dostávat další sdělení o aktivitách a novinkách mnou (Jan Rychlík) připravovaných akcích můžete si je zaškrtnout v dolním políčku.

Pin It on Pinterest

Share This