Dohoda o užívání stránek

 

  1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www. janrychlik.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen “dohoda”) s fyzickou podnikající osobou ing. Janem Rychlíkem, Skříněřov 21, Zbytiny  IČ: 18515737 Živnostenský list vydán 02.05.2011, ŽO Městského úřadu Prachatice, Č.j.: MUPt/22697/2011/Kin. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese Jan Rychlík odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Jan Rychlík nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací a  předložených metod.
  2. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
  3. Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Tedy zejména odkazy na odborné texty a zkušenosti  ing. Jana Rychlíka a jiných osob, informace v daném oboru, a zkušenosti jeho klientů s jeho službami a produkty.
  4. Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn ing. Janem Rychlíkem, který jako jediný ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. 
  5. Součástí  internetových stránek www.janrychlík.cz je i sekce Zdraví a různě se v textu objevuje slovo léčivý, uzdravující, zdraví podporující atd. . Informace a metody, které používá  ing. Jan Rychlík v žádném případě nenahrazují lékařskou péči, spíše slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací a přístupů a metod pro ty uživatele, kteří jsou svéprávní a jsou schopni nést za své jednání plnou odpovědnost. Uživatelům se důrazně doporučuje při potížích  vyhledat vedle použití zde uvedených harmonizačních a uzdravujících metod i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat příčinu nemoci a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že není oprávněn určovat diagnózu, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití informací uveřejněných na těchto internetových stránkách.
  6. Ing. Jan Rychlík upozorňuje že zde se neposkytují služby dle Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. zvláště ne § 2 b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu,  popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil.Sami jste zodpovědní za své zdraví a dle zákona jste povinni v případě potíží vyhledat svého ošetřujícího lékaře, případně pohotovost nebo jiného poskytovatele.

   TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPOSKYTUJÍ RADY TÝKAJÍCÍ SE LÉKAŘSKÉ POMOCI. POKUD SI MYSLÍTE, ŽE POTŘEBUJETE LÉKAŘSKOU POMOC, VOLEJTE PROSÍM SVÉHO LÉKAŘE NEBO ČÍSLO 155.

 

Pin It on Pinterest

Share This