Mantra: Om Sathiyaya namaha , Om Vakratundaya namaha, Om gum Ganapathye namaha.

 

Příprava ze dne 8.9.2021

Tento ohňový rituál provádíme ve chvíli, kdy hinduisté oslavují narozeniny Lorda Ganeši  ( Ganesh chaturthi) v celém hinduistickém světě.  Jedná se o snad nejoslavovanější svátek, kterého se účastní sta tisíce lidí. Kolektivní vědomí je doslova napěchováno oslavou a vírou a tedy i přítomností této archetypální energie. Bude to zážitek.

Tato Yagya se provádí na začátku každého projektu a dokonce se archetypální energie Ganeši  vyvolává při každé aygya. Tato energie  odstraňuje všechny překážky a dává požehnání do všech činností a vztahů v jakékoliv lidské činnosti. Maha Ganapati Yagya se provádí nezávisle před začátkem jakéhokoli velkého podniku, protože  Ganeša je považován za odstraňovatele překážek. Tato Yagya se také navrhuje, když člověk vnímá nepředvídatelné překážky ve vztazích, rodinném prostředí, zdraví, financích, podnikání, politické i sociální kariéře a třeba i pro získání podpory přírody. Dále se provádí pro nalezení duše, pro zlepšení shody v manželském životě nebo pro děti atd.. Prostě všude tam, kde cítíme nějaké problémy, pnutí a negativní energie a pocity.  Nutno také podotknout, že jsou to hlavně překážky v naší mysli, víře a představách.
Ganeša je symbolem klidu, pravdy a obětavosti. porozumění, symbolem pro světský úspěch a včetně literární činnosti..

Co získáte účastí na této yagya:

  • požehnání pro rozpuštění nejen vnitřních překážek
  • požehnání pro vítězství v různých oblastech života ( rodina, partnerství, práce, komunita, sporech atd.)
  • splnění svých přání
  • požehnání v oblasti zdraví, bohatství, prosperity, potěšení v každodenním životě
  • požehnání moudrosti a schopnosti jasného vnímání
  • provádí se také ke kontrole nepříznivého účinku planety Ketu.

(V hinduistické astrologii představuje Ketu karmické informace dobré i špatné, spirituality a nadpřirozené vlivy. Ketu znamená duchovní proces zdokonalování materializace na ducha a je považován za zlomyslný i blahodárný, protože způsobuje zármutek a ztrátu, a zároveň obrací jednotlivce k Bohu. Jinými slovy, způsobuje materiální ztrátu, aby v člověku vynutil duchovnější výhled. Ketu je karaka nebo indikátor inteligence, moudrosti, nepřipoutanosti , fantazie, pronikavého vhledu, rozkolu a psychických schopností.)

Výraz „Ganéša“ se skládá ze dvou slov, prvním je GANA, což v překladu znamená „veškeré bytí, které má jméno a formu“. Druhým je slovo ISHA, které se překládá jako „Pán“, nebo také „Mistr“. Ganéša je jméno, jež bylo dáno druhému synovi Šivy, neboť právě on se stal pánem veškerého světa.

Ganéša, nebo také Ganapati, je nesmírně populárním bohem hinduistického naboženství i budhismu. Je vzýván za účelem odstraňování překážek, hlavně na počátku všech důležitých věcí a činů, jako je třeba cestování, stavba domu, psaní knihy nebo jen dopisu, ale také pro obdržení paranormálních sil a schopnosti rozlišování. Je rovněž bohem vzdělání, poznání a moudrosti, literatury a také krásných umění.

V hinduistické tradici existuje mnoho legend týkajících se nejrůznějších démonů, kteří byli vyhnáni či poraženi Ganéšou, a proto může jeho vzývání pomoci člověku zvítězit nad nižšími tendencemi osobnosti, jako je pýcha, marnivost, sobectví, hněv, arogance, negativita, pochybnosti apod.. Vnímání Ganéši jakožto božské síly má za následek kontrolu a zklidnění mysli, stejně tak dobře jako rozptýlení pochybností.To je také důvod, proč je Ganéša chápán jako nejvhodnější božstvo k odstraňování překážek. Víra v něj vytváří ohromnou sílu, která mění směr obvykle klesajícího proudu energie v nás, jenž se tak obrací vzhůru a dovoluje takto aktivaci vyšších silových center v naší bytosti. Božský Ganéša je neoblomný. Dává pevnost a stálost těm, kteří na něj meditují při počátku všeho světského i duchovního konání.

V Mugdala Puráně se praví: „Ganéšovo lidské tělo představuje TVAM (ty – jsi), sloní hlava je TAT (Brahman – Bůh) a společně značí jednotu mezi těmito dvěma aspekty. Ganéšovo tělo je tedy viditelnou manifestací nejvyšší reality Boha, což je vyjadřováno slavným „TAT TVAM ASI“, tedy: „Ty jsi To (Brahman či Bůh).“

Jiným vysvětlením je, že Ganéšova hlava obecně vzato představuje Átman (nejvyšší skutečnost), zatímco jeho tělo od krku dolů symbolizuje máju, princip jevové existence. Prolnutí Átmanu do jevového světa je dosaženo skrze mysl a řeč.

Sloní hlava  představuje věrnost, inteligenci a sílu. Z té většinou vyčnívá jen jeden kel, který odkazuje na schopnost překonat veškeré formy dualismu. Jeho velké uši symbolizují moudrost a schopnost naslouchat zejména těm lidem, kteří vyžadují pomoc. Ganéšův záměrně zakřivený chobot má představovat jeho schopnost odlišit skutečnost od iluze, naproti tomu symbol na čele symbolizuje jeho umění měřit minulost a budoucnost.

Sloní břicho podle tradice obsahuje vesmíry a symbolizuje štědrost přírody a vyrovnanost. Každá noha Ganéši je obvykle v jiné poloze – jedna je zvednutá a druhá na zemi a naznačují tak důležitost jednak žití a jednak samotného bytí. Čtyři paže představují mysl, intelekt, ego a svědomí. V jedné ruce třímá obyčejně sekeru, která má za úkol ničit překážky a vést muže ke spravedlnosti. V druhé ruce má obvykle bič jako symbol síly. Třetí ruka symbolizuje požehnání, ochranu a úkryt. Čtvrtá ruka je v pozici lotosového květu.

Purány předkládají mnoho verzí Ganéšova narození, jeho původu a sloní hlavy. V Šiva Puráně se praví, že Ganéša byl stvořen z masti určené ke koupelím (ubtan), kterou Párvatí, Božská matka, sňala ze svého těla. Jednoho dne si prý Párvatí během přípravy své koupele uvědomila, že chybí strážce jejích apartmá. Proto sňala ze svého těla kousek mýdla a vymodelovala z něj dítě, kterému pak vdechla životní sílu (pránu). Toto dítě pak pověřila úkolem, aby se stal jejím strážcem a poučila jej o tom, aby nepouštěl kohokoli k branám paláce. Tento dětský strážce uposlechl matčina slova a posadil se venku před palác s žezlem v ruce.Právě v tuto dobu se Šiva rozhodl, že svoji milovanou ženu Párvatí navštíví, a přišel k paláci. Protože mu malý strážce bránil ve vstupu, Šiva se na něj rozzlobil a chlapci pohrozil, ten však byl velice neoblomný a mohl být poražen jen s podporou démonů a bohů současně. Šiva se pak nesmírně rozzuřil a usekl chlapci svým trojzubcem hlavu. Když jeho Božská Matka zjistila, co se stalo, byla velmi nešťastná a požádala Šivu, aby ho přivedl znovu k životu. Šiva tedy začal pátrat po nějakém dítěti, které by spalo směrem k severu, aby mu usekl hlavu a umístil ji na mrtvé chlapcovo tělo. Byla však noc a všechny matky spaly a své děti svíraly pevně v náručí, proto nemohl Šiva vzít hlavu žádného z nich. Nakonec však spatřil malé slůně, jak klidně spí vedle své matky zády k sobě a rozhodl se tedy dát přednost této možnosti. Vzal hlavu slůněte a spojil ji s tělem chlapce, který střežil palác a takto jej přivedl zpět k životu. Šiva dal chlapci jméno Ganapati, učinil jej vůdcem svých vojáků a rozhodl, že by ho měl každý člověk uctívat před tím, než vykoná nějakou významnost činnost.

Pin It on Pinterest

Share This