Obchodní podmínky

Odesláním formuláře souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány podnikající  fyzickou osobou ing. Janem Rychlíkem, Skříněřov 21, Zbytiny, 38441, Česká Republika,  IČ: 18515737 Živnostenský list vydán 02.05.2011, ŽO  Městského úřadu Prachatice,  Č.j.: MUPt/22697/2011/Kin. (dále též jen „já“).  Nejsem plátcem DPH.

1.2. Jsem držitelem domény janrychlik.cz a provozuji internetové stránky www.janrychlik.cz. (dále jen „stránka“ nebo „stránky“). Jsem konzultantem a pořadatelem kurzů, setkání a přednášek v oblasti koučinku, mentorinku osobního rozvoje, meditací, průvodcem konstelačních setkání, webinářů, on line meditací a setkání,  osobních sezení a alternativního léčitelství, spirituálních iniciací a  za tímto účelem provozuji výše zmíněné stránky, jehož součástí jsou přihlašovací formuláře do kurzů, k odběru novinek a formuláře ke sdílení zkušeností účastníků kurzů a seminářů včetně objednávkových  formulářů.  V rámci této služby jsou mnou zpracovávány Osobní údaje v rozsahu ( jméno, příjmení, telefonní číslo a mailová adresa) dle čl.II odst. 2.2 .

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi mnou jako poskytovatelem služeb a Vámi jako jejich objednatelem a odběratelem. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi mnou a Vámi ohledně poskytnutí služeb (kurz, školení, seminář, koučování, osobní i skupinové konzultace, poradenství,  zasvěcení, On line kurzy, meditace a webináře pořádané skrze internetové rozhraní a další služby dle mé aktuální nabídky ), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky, telefonicky apod.) nebo v písemné či ústní formě. Okamžikem učinění Vaší objednávky jste vázáni těmito obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasíte. 

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a ustanoveními zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, vč. ustanovení o ochraně spotřebitele a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li druhou smluvní stranou podnikatel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a podpůrně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na mých webových stránkách (prodávajícího ) a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.janrychlík.cz

 1.6. Všechny klienty upozorňuji, že nejsem zdravotnické zařízení a neposkytuji služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),  ani sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nejsem lékař a neposkytuji zdravotní služby, nepředepisuji a ani nejsem oprávněn předepisovat žádné léčebné pomůcky a léky. Mé služby nejsou hrazeny pojišťovnou. Pořádám kurzy v rámci osobního rozvoje, nikoli odborné poradenství, služby lékaře či psychologa či certifikovaného psychoterapeuta. Pořádané kurzy žádným způsobem nenahrazují lékařskou, psychologickou, psychoterapeutickou nebo jinou odbornou péči.  Z tohoto důvodu upozorňuji, že veškeré zdravotní problémy je nutné konzultovat s příslušným lékařem v jeho oboru. Pokud jste v lékařské/zdravotní péči nebo užíváte léky v žádném případně Vás nenabádám, abyste tuto léčbu přerušili/ukončili bez příslušné konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem. Mé služby nenahrazují lékařskou péči.

1.7. Mé služby jsou charakteru  mentoringu, koučování, osobní poradenství a energetické osobní iniciace, doprovázení v těžkých osobních životních chvílích, provázení při konstelaci, meditaci a jiných oblastech osobního, skupinového, podnikového  a spirituálního rozvoje. Tyto akce zároveň pořádám, organizuji  a vedu. Při mé práci se snažím využívat nejmodernějších i nejstarších poznatků a přístupů z oblasti spirituality, psychologie, filozofie, práce s lidmi a osobním rozvoji, systemického koučingu. Inspirací jsou mi například poznání západní a východní spirituality,  jóga, principy rodinné konstelace a všeobecně konstelace, práce s energií různého typu, Neurolingvistické programování (NLP), systemický přístup a jeho zdroje – teorie komunikace.

1.8. Efektivita společné práce závisí na osobnostním nastavení a motivaci každého klienta. Mezi jednotlivými klienty mohou být z hlediska účinnosti v praxi značné rozdíly a nemůžu garantovat výsledek  práce z toho důvodu, že se jedná o práci s individuálním psychickým a psychologickým systémem. Přesto se v každém okamžiku snažím v maximální míře klientovi pomoci s jeho potřebami, které důkladně zkoumám a ověřuji v dialogu.

II. Místo a čas plnění, dodací podmínky

2.1. Nabídka vypsaných kurzů platí do obsazení příslušného kurzu nebo jeho zrušení, mou osobou.

2.2. Čas a místo pořádání kurzu (plnění smlouvy o účasti na kurzu) je stanoveno v anotaci vypsaného kurzu, přihlášce a potvrzení přihlášky. Kurz a jeho jednotlivé lekce probíhají v časech a místech tam určených.

2.3. Vyhrazuji si provést změny v rozvrhu, místě a čase konání,  pokud to budu považovat za nezbytné pro zdárný průběh a naplnění cíle kurzu. Případně z nezbytných důvodů a za  nepředvídatelných okolností( nedostupnost místa konání, katastrofy, různé kolaps situace atd.).

2.4. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

 2.5. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 2.6. V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 

III. Objednání a poskytování služeb

A3.Živé akce – kurzy, setkání, přednášky, on line webináře,meditace, setkání a osobní konzultace

 A3.1. Vyberte požadované služby z mé nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. V závislosti na aktuální nabídce nebo druhu služby je objednávka odesílána prostřednictvím rozhraní na stránce nebo je nutno ji odeslat e-mailem na mnou uvedené kontaktní údaje. Před odesláním objednávky řádně zkontrolujte její obsah a správnost Vámi uvedených údajů. V případě, že uvedete jakékoliv nesprávné, neúplné, nepravdivé, nebo zavádějící údaje, neodpovídám za přijetí objednávky ani za její splnění.

A3.2. Po odeslání objednávky Vám potvrdím její přijetí formou emailové zprávy, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem. Tímto potvrzením není ještě objednávka z mé strany akceptována a nevzniká závazek k jejímu splnění. Uskutečnění  živých akcí a seminářů, přednášek, meditací, konstelací aj.  je závislé na počtu přihlášených a tedy pokud se nesejde požadovaný minimální počet zájemců nejde objednávka naplnit. Pak Vám bude nabídnut náhradní termín. O tomto budete informování mailem, telefonem nebo osobně.

A3.4. V  případě naplnění akce  akceptuji Vaši objednávku jejím potvrzením a potvrzením jejího konání, přičemž v této chvíli dojde k uzavření smlouvy a budete o tomto informováni další samostatnou zprávou nebo potvrzením mailem, telefonicky nebo formou SMS.

A3.5. Při firemní či kolektivní  zakázce   jste povinni mně poskytnout veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb v přípravné fázi 1. setkání. Další setkání je již setkání pro plnění objednávky. Obě setkání je možno sjednotit. V opačném případě neodpovídám za nemožnost poskytnutí služeb nebo neúplné plnění oproti obsahu objednávky. V případě porušení této povinnosti jsem oprávněn  požadovat  plnou výši sjednané ceny.

A3.6. Předmětem plnění smlouvy je pak za úplatu (cenu kurzu, či kurzovné) poskytnout a dodat odběrateli,účastníkovi kurzu zážitek, vědomosti a dovednosti v souladu s anotací příslušného kurzu, naučit jej techniky duševní práce, poskytnout iniciaci a asistenci a konzultace v souladu s anotací příslušného kurzu (což je předmět plnění) tematicky zaměřených dle anotace příslušného kurzu a v termínech a časech stanovených v přihlášce do příslušného vypsaného kurzu za úhradu ceny kurzu.

A3.7. Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které zahrnují citlivé osobní údaje, které získám od účastníků kurzu a zadavatele objednávky. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Tím nejsou dotčeny mé povinnosti k případnému poskytnutí informací uložené případně příslušnými právními předpisy nebo rozhodnutími příslušných orgánů státní správy.

A3.8. Vy jako odběratelé / klienti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které zahrnují citlivé osobní údaje získané od všech účastníků kurzu v průběhu společné práce. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu se mnou.

A3.9. Odběratel po skončení kurzu/realizace plnění, na základě svého uvážení, je vyzván poskytnout na vyžádání dodavatele reference nebo jinou vhodnou formu zpětné vazby o průběhu plnění a spokojenosti s kurzem. Poskytnutím  reference nebo zpětné vazby uděluje odběratel svolení k jejímu použití  z mé strany  v tištěné i elektronické podobě, včetně jejího šíření  za účelem reklamy nebo propagace mých  služeb. Já jsem však povinen zajistit, že v takto zveřejněné nebo jinak použité referenci nebo zpětné vazbě nebudou obsaženy žádné osobní údaje umožňující identifikaci odběratele/ Klienta nebo příjemce služeb, nebude-li k tomu předem udělen písemný souhlas ze strany dotčené osoby.  Povinnosti vyplývající z předpisů na ochranu osobních údajů nebo soukromí osob, od nichž se nelze dohodou stran odchýlit, tím nejsou dotčeny.

 

B3. Prodej informačních produktů, služeb  ( záznamy meditací, záznamy webinářů, DVD, CD, Texty, E- booky, esence, knihy atd. )

 B3.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností  a cena,   je  uvedeno na  mém vybraném webovém rozhraní prodávajícího.  Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 B3.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

 B3.3. Smluvní vztah mezi mnou jako prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 B3.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 B3.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

B3.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 B3.7. Já jsem je povinen poskytnout či dodat produkt, zboží, službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt, zboží, službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

 B3.8. Vlastnické právo k produktům, zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 B3.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 IV. Cena služeb, splatnost a způsob úhrady

4.1. Cena služeb je uvedena u každé aktuální akce na webové adrese www.janrychlik.cz. Ceny uvedené v mnou odesílaných nabídkách a u jednotlivých kurzů, setkání, služeb,  produktů a on line aktivitách jsou platné 30 dní od jeho odeslání – uvedení, není-li výslovně uvedeno jinak. Cena je nicméně vždy uvedena i na prodejním formuláři.

4.2. V případě některých specifických služeb je cena závislá na specifikách objednávky, v takovém případě Vám bude taková cena mimo kritéria aktuálního ceníku  sdělena v mnou odeslané zprávě s vyžádáním její akceptace z Vaší strany. V případě, že neobdržím od Vás potvrzení o souhlasu s takovou cenou, považuje se objednávka za stornovanou a nevzniká povinnost k jejímu plnění ani k úhradě ceny. 

  4.3. U vybraných  produktů  (CD, DVD, knihy, esence) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

 4.4. Ceny jsou uváděny v českých korunách případně u akcí konaných v zahraničí v Eurech bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Nejsem plátce DPH.

4.5. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s cenou uvedenou v nabídce nebo ceníku pro objednávanou službu.

4.6. Cena je splatná na základě platebních podmínek, případně faktury zaslané odběrateli elektronicky.  Po úhradě ceny objednaných služeb a připsáním těchto peněz na můj bankovní účet je klientovi potvrzena objednávka a jeho místo na kurzu, či zaslán příslušný webinář, nebo zaslány přístupové kódy do webového prostoru.   

4.7. Jsem  povinen vystavit daňový doklad – fakturu ve lhůtě a s náležitostmi vyžadovanými platnými právními předpisy, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.  Daňový doklad Vám bude odeslán na adresu uvedenou ve Vaší objednávce, nebude-li výslovně sjednáno jinak.  Učiněním objednávky souhlasíte se zasíláním daňových dokladů pouze v elektronické podobě.

 4.8. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, jste oprávněni mně ji vrátit  ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.

4.9. Cena bude uhrazena bezhotovostním způsobem,  na  účet zvolený v prodejním formuláři, nedohodnou-li se smluvní strany v souladu s platnými právními předpisy jinak.  Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na můj účet.

4.10. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

online platební kartou VISA, VISA Elektron, MasterCard, Maestro,

rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další,

bankovním převodem na základě faktury.

 4.11. Platba je jednorázová.

  4.12. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 4.13. Právo účasti na kurzu, semináři apod.  vzniká až na základě úplné úhrady ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky, není-li předem se mnou dohodnuto jinak. Vyhrazuji si právo odmítnout poskytnutí služby, nevpustit do místa konaní kursu, semináře nebo podobné akce nebo klienta z takého místa vykázat v případě, že nebude předem uhrazena příslušná cena služeb, a klient se zavazuje tyto prostory na mou výzvu či mého zástupce  opustit. Po domluvě  lze cenu služeb uhradit nejpozději v hotovosti v první den poskytování příslušné  služby, nejpozději před jeho zahájením.

4.14. V případě, že vůči mě máte neuhrazené platební závazky, vyhrazuji si právo neposkytovat Vám jakékoliv služby nebo plnění a poskytování služeb přerušit nebo omezit, a to i v případě, že již objednávka byla mnou potvrzena nebo i v případě, že jsem s jejich poskytováním započal, a to bez jakéhokoliv Vašeho nároku na slevu, kompenzaci nebo náhradní plnění.

 

V. Odstoupení od smlouvy na konání kurzu a konzultace, při zakoupení informačních produktů, zrušení účasti na kurzu, zrušení a změna kurzu a storno podmínky

 5.1. Máte zákonné právo odstoupit od smlouvy o účasti v kurzu do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Toto je možné pouze písemnou / elektronickou formou.

A5. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele při zakoupení účasti na mnou pořádané živé akci včetně on line setkání a webinářů.

A5.1. Pokud  zrušíte a odřeknete účast na kurzu 30 a více dní před zahájením kurzu, avšak již po uplynutí lhůty 14 dní od zavření smlouvy, má odřeknutí charakter odstoupení od smlouvy.
Vrátím vám celou částku, kterou jste mně uhradili, a nenárokuji si žádný stornopoplatek, pokud není uvedeno v anotaci akce jinak.

A5.2. Ve lhůtě kratší než 30 dní před konáním první lekce kurzu a zároveň po uplynutí lhůty 14 dní od uzavření smlouvy, není možné od uzavřené smlouvy již odstoupit. Pokud se však  ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit kurzu ve vybraném termínu,  můžu vám umožnit  účast v náhradním termínu stejného nebo obdobného kurzu, mnou pořádaném. Toto je však nutno se mnou předem konzultovat.

A5.3. V případě, že účastník kurzu z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat kurz, zavazuje se toto účastník neprodleně oznámit mě nebo pořadateli. Pro tyto případy jsou stanoveny následující storno poplatky,pokud není v anotaci kurzu stanoveno jinak:
– účastník se omluví do 5 pracovních dnů před konáním kurzu – 0%
– účastník se omluví 4 až 2 pracovní dny před konáním kurzu – 50%
– účastník se omluví 1 pracovní den před konáním kurzu – 100%

Jinak platí, že neúčastí na kurzu, semináři nebo nedostavením se k poskytování objednaných služeb, nejde-li o případy dle odst. 4.1, nevzniká  vám, objednateli nárok na slevu ani vrácení případně uhrazené ceny nebo její části. 

A.5.4. Není-li poskytnutí služeb nebo účast na kurzu ze své podstaty vázána na vaši osobu, objednatele / klienta / účastníka, je možné vyslat náhradníka s tím, že identita náhradníka a nahrazovaného účastníka mně musí být oznámena nejpozději před zahájením poskytování služeb. V případě vyslání náhradníka, nebude účtován storno poplatek a služba se má za vám poskytnutou jako objednateli, jenž je též povinen uhradit příslušnou cenu.

A5.5 . Změnit závaznou rezervaci je možné po dohodě se mnou pouze ze závažných důvodů (například prokazatelná nemoc účastníka). Pokud to bude možné, nabídnu účast na stejné akci v jiném termínu nebo jiné akci podle vašeho výběru. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od jejího uzavření, pokud nebylo na žádost objednatele zahájeno plnění  poskytování  služeb před uplynutím této lhůty.

A5.6. V případě, že mě to provozní situace  umožňuje, můžeme se  dohodnout na změně kurzu tak, aby jste se ho  mohl/a zúčastnit, maximálně však jednou.

A5.7. Máte právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení mých povinností  plynoucích z těchto Všeobecných smluvních podmínek. V takovém případě má účastník nárok na vrácení nevyčerpané části kurzovného.

A5.8. Vracím kurzovné ve lhůtě do 30 kalendářních dní od odstoupení.

 

B5. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele při zakoupení informačních produktů, služeb  ( záznamy meditací, záznamy webinářů, DVD, CD, Texty, E- booky, esence, knihy atd. )

B5.1.Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy dle zákonné lhůty do 14 dnů, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

B5.2 Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.  Odešlete formulář prosím emailem na jan@janrychlik.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. Uveďte prosím číslo účtu na které chcete poukázat peníze.

B5.3.  CD, DVD, knihy či dárkové předměty doručte zpět na vlastní náklad na adresu provozovny Ing. Jan Rychlík, Skříněřov 21, Zbytiny , 38441, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  CD, DVD, knihy či dárkové předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení,  vracejte v původním neporušeném obalu, zboží by nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

 B5.4. Upozorňuji, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

B5.6. Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny na účet převodem nebo stejným způsobem jak byly zaslány, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a doručení zboží zpět na výše uvedenou adresu. Prodávající není povinen zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

 B5.7. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi  deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

 

C5. Odstoupení od smlouvy  z mé strany.

C5.1. Vyhrazuji si právo zrušit konání kurzu
– nejpozději 1 den před konáním kurzu  v případě že není obsazen kurz minimálním počtem účastníků jež je stanovena anotací kurzu
– nebudu-li  schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu
– v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie).

C5.2. V případě, že  zruším konání kurzu, zavazuji se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu vám oznámit, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby jste byli co nejdříve informováni.

C5.3. V případě zrušení konání kurzu  vám nabídnu  účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že  účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdíte ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení mé nabídky, a to způsobem pro doručení objednávky, má se za to, že účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítáte. V případě, že jste účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítli, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuji se  ve lhůtě 30 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit  vám uhrazenou cenu kurzu, pokud se  nedohodneme jinak.

C5.4. Prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny  více jak 10 dnů po době splatnosti,

C5.5. Porušení povinností na ochranu autorského práva  ze strany zákazníka.

 

VI.Omezení rozsahu a chování účastníka

6.1. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování mých služeb si vyhrazuji právo omezit počet osob, jimž budou služby poskytovány (zejména počet účastníků seminářů a kurzů apod.), jakož i právo neakceptovat veškeré učiněné objednávky. V případě, že okolnosti nezávislé na mé vůli znemožní nebo omezí možnost poskytnutí mých služeb uvedených v potvrzené objednávce, budu Vás včas informovat k projednání náhradního řešení, stanovení náhradního termínu, ve výjimečných případech  ke zrušení či zúžení objednávky.

6.2. V případě jakéhokoliv nevhodného chování účastníka kurzu, semináře atp. nebo osoby, jíž jsou služby poskytovány, v důsledku, nějž by byl ohrožen nebo omezen řádný průběh kurzu nebo poskytování služeb nebo by byl ohrožen majetek, zdraví nebo důstojnost zúčastněných nebo třetích osob, jsem  resp. mnou pověřený pracovník oprávněn takovou osobu okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat. Povinnost uhradit sjednanou cenu služeb tím zůstává nedotčena. Vykázaný účastník však může  podat písemnou stížnost s odůvodněním, proč považuje vykázání za neoprávněné. Stížnost do 30 dnů přezkoumám a prověřím, zda je oprávněná a písemně na ní odpovím.

6.3. Vyhrazuji si právo že nejsem povinen, nadále akceptovat přihlášky vyloučeného účastníka na jakékoliv další mnou pořádané kurzy a akce.

6.4.. Má-li být dosaženo cíle kurzu, je nutné, aby účastníci přišli včas na každé setkání a zůstali přítomni po celou dobu setkání.

6.5. Účastník kurzu je povinen dodržovat během něj mé pokyny , být dochvilný, nezameškávat části kurzu, chovat se ohleduplně a v souladu s obecně uznávanými pravidly slušného chování, během kurzu netelefonovat apod.

6.6. Účastníci dbají sami o pokrytí svých individuálních potřeb, jako pitný režim, jídlo, toaleta, pohyb. Nejlépe o přestávkách a rozhodně tak, aby nerušili ostatní účastníky v kurzu pokud není uvedeno jinak. Účastníci jsou sami odpovědni za své věci, oblečení a jiný osobní majetek do kurzu vneseného.

6.7. Účastníci jsou zodpovědní za to, aby během setkání v rámci kurzu nebyli pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (máme na mysli takové látky, které mohou změnit náladu a chování nebo vyvolávají spánek).

  

VII. Zdravotní rizika účastníka

 7.1. Kurzy nejsou zdravotně rizikové. Vzhledem k tomu, že součástí kurzů jsou regresní techniky, nácvik duševních technik, vizualizace a řízené relaxace, nemusí být všechny techniky vhodné pro osoby s epilepsií či medikamenty ovlivňující psychický stav. Pokud je účastníku známo, že trpí epilepsií, nebo užívá psychofarmaka, a má v souvislosti s nimi pochybnosti o tom, zda je pro něj kurz vhodný, zavazuje se účast na kurzu zkonzultovat se svým lékařem.

7.2. Pokud má účastník či dítě nějaká individuální specifika (např. zdravotní omezení, alergie, strach a fóbie z čehokoliv, rekonvalescence po nemoci) a potřebuje v jakémkoli ohledu zvláštní zacházení, zavazuje se účastník  mě ( příp. lektorovi ) toto sdělit bez vyzvání před zahájením kurzu, či lekce, abych mohl aktivity v kurzu vhodně přizpůsobit nebo podat informace, na jejichž základě se dítě nebo účastník rozhodnou, zda-li se dané aktivity, setkání nebo kurzu účastnit. Ne všechny aktivity je možné vhodně uzpůsobit všem případům. Je vždy na rozhodnutí a posouzení účastníka, jestli se dané aktivity, setkání, kurzu bude účastnit a v jaké míře.

 

VIII. Odpovědnost za vady a škody

8.1. S ohledem na specifickou povahu mnou poskytovaných služeb nenesu jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, Vaše ani členů domácnosti, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek mnou poskytnutých služeb, ani za dodržení nebo nedodržení učiněných doporučení.

8.2. S ohledem na specifickou povahu mých služeb a plnění berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jediným Vaším nárokem v případě Vaší nespokojenosti s výsledky kurzů, seminářů, poradenství a koučování je právo na přiměřenou slevu u dalších objednávaných služeb, a to pouze za podmínky, že vady mého plnění byly přímo způsobeny porušením mých povinností postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takových druhů plnění. O výši přiměřené slevy na další služby rozhoduji osobně.   

8.3. Odpovídám za škodu podle obecných ustanovení občanského zákoníku.

8.4.Odpovídám za škodu na věcech vnesených v míře a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

8.5.Odpovídám za svěřené nezletilé osoby pouze u aktivit, které se konají bez přítomnosti rodičů, popř. osob, kterým je dítě svěřeno do péče.

8.6. Má odpovědnost  a případně odpovědnost mých spolupracovníků, asistentů za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. Nenesu odpovědnost za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. přírodních katastrof, požáru, záplav, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).

8.7. Nepřebírám odpovědnost za to, jak s naučenými principy a postupy vy jako účastník prakticky naložíte po skončení kurzu. Použití získaných vědomostí a dovedností záleží pouze na vaší svobodné vůli, jestli budete, nebo nebudete naučené principy a postupy po skončení kurzu ve svém životě aplikovat, a s jakým výsledkem.

 

IX. Reklamace a garance vrácení peněz

A9. Reklamace  spotřebitele při zakoupení účasti na mnou pořádané živé akce včetně on line setkání a webinářů, meditací.

A9.1. Pro případ, že kurz neprobíhá dle smluvních podmínek, je účastník oprávněn vady kurzu reklamovat.

A9.2. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese jan@janrychlík.cz a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání kurzu, jinak odpovědnost  za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi  a popis závady. 

A9.3. Reklamace účastníka musím  vyřídit ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění a písemně zašlu odpověď o reklamačním řízení na mailovou adresu, případně na adresu evedenou účastníkem. 

A9.4. Pokud  reklamaci účastníka uznám za odůvodněnou, zajistím na vlastní náklady nápravu. Nápravu jsem oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením ceny za účast na kurzu bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu. Volba nároku při reklamaci vad náleží mě.

A9.5. Pokud se účastník rozhodne přestat navštěvovat kurz v jeho průběhu, nárok na vrácení peněz nemá.

 

B9. Reklamace ze strany spotřebitele při zakoupení informačních produktů, služeb  ( záznamy meditací, záznamy webinářů, DVD, CD, Texty, E- booky, esence, knihy atd. )

B9.1. Odpovídám jako prodávající zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, máte jako zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

B9.2. Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

B9.3. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese jan@janrychlík.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

B9.4. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

B9.5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

B9.6. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 Garance vrácení peněz

B9.7. Protože mi záleží na Vaší spokojenosti s mými produkty, poskytuji Vám u vybraných produktů (online vzdělávací programy, nahrávky meditací a webinářů) možnost do 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program pro Vás není vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách Vámi vybraného produktu.

B9.8. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na jan@janrychlik.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

B9.9. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na mou emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

 

X. Internetové spojení

10.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžu zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na mé stránky, případně komunikační aplikace stejně jako neodpovídám za funkčnost a kompatibilitu mých stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení. Zároveň budu rád, když mně budete o stavu spojení a zobrazitelnosti informovat, abych mohl udělat případnou korekci.

10.2. Vyhrazuji si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace mých stránek.

 

XI. Ochrana duševního vlastnictví

11.1. Obsah mých webových stránek i jakýchkoliv tiskových materiálů poskytovaných v rámci služeb zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je mým výlučným vlastnictvím nebo jsem jejich oprávněným uživatelem. Bez předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni jakoukoliv její část kopírovat ani jakkoliv používat nebo šířit. 

11.2. Odkaz na stránky a/nebo zahrnutí stránek částečně či úplně na stránkách třetích osob je přípustné pouze s mým předcházejícím písemným souhlasem. 

11.3. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Já ( prodávající ) nenesu žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 11.4. Produkty, které  prostřednictvím webového rozhraní prodávám (online vzdělávací programy a nahrávky, semináře, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez mého souhlasu jako autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být vám jako zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 11.5. Na základě objednávky ani smlouvy ani jakéhokoliv plnění z mé strany nezískáváte jakékoliv právo užívat ve vlastních kurzech, materiálech, označeních, názvech, firmě, obchodním jméně nebo značce jakékoliv části obsahu, k němuž mám nebo vykonávám příslušná autorská nebo jiná práva, zejména označení, ochrannou známku, jméno nebo symbol charakteristické nebo mnou užívané  nebo jinak charakteristické pro mou činnost (dále souhrnně též jen „Označení“). Žádná taková Označení nejste bez mého předchozího písemného souhlasu oprávněni používat ani ve vlastních materiálech, tiskovinách či webových stránkách.

11.6. Pro účely těchto obchodních podmínek se „Metodami“ rozumí:

Meditace Světla a jiné meditace mnou vedené prodávané jako záznamy, zvláště pak Meditace On line

Metoda Dovoluji si

Aktivní konstelace

Léčení Přítomností

Konstelace porodu

Konstelace poznej svého Boha/ Zdroj

Energetické konstelace – přenosy

Technika Realizace

Technika ,,Můžeš tady zůstat“

Hvězdné esence

Energie Nejvyšší ( božské ) zdraví

Škola osobní transformace

další metody a výrobky, jejichž jsem původcem nebo k nimž vlastním práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, nebo je vykonávám na základě smlouvy s jejich majitelem.

11.7. Berete na vědomí, že jsem výhradním držitelem:

autorských a jiných práv duševního vlastnictví týkajících se Metod, jejich tiskových, grafických, vizualizačních, prezentačních a jiných podkladů, ztvárnění, závěrečných zpráv, ať již v elektronické nebo datové podobě, včetně všech jejich součástí a prvků,

práv na označování a užití obsahu a prvků nyní i v budoucnu zahrnutých do Metod;

oprávnění k veškerým názvům a označením užívaným v souvislosti s Metodami, zejména grafické a slovní názvy Metod a jejich součástí, jejich loga, firmy, obchodní jména,

práv k veškerým vynálezům, algoritmům a postupům použitým v Metodách;

práva určovat, užívat a rozhodovat o specifické vizualizaci a prezentaci Metod;

šablon a schémat pro komunikaci s klienty, užívaných v rámci Metod;

práv k systému poskytování licencí a certifikace, včetně oprávnění k jejich změnám;

veškerých práv k počítačovým programům (software) týkajících se Metod.

 11.8. Účastník se zavazuje, že tyto materiály nebude kopírovat, publikovat, pronajímat, prodávat či šířit jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího a výslovného písemného souhlasu pořadatele popř. vlastníka duševních práv uvedeného v daných materiálech. Účastník nemůže pořadatelem poskytnuté materiály používat jinak než pro osobní potřebu.

11.9. Účastník nemůže pořizovat žádné zvukové ani obrazové záznamy během kurzu, které by mohli být použity pro následné šíření jakéhokoliv druhu, vyjma fotografií sloužících pro osobní účely jako je rodinné album apod., a to po domluvě s lektorem.

11.10. Účastník souhlasí s tím, že mohu jako lektor během kurzu pořizovat záznamy obrazové i zvukové dospělých i dětí a nakládat s nimi pro propagační účely produktů pořadatele a publikovat je například na webových stránkách www.janrychlik.cz, a facebookových stránkách Jan Rychlik a Škola osobní transformace v souladu s etikou a dobrými mravy. O tomto vždy budete dopředu informováni.

11.11. Pokud účastník poskytne svoje návrhy na zlepšení, a pořadatel se je rozhodne použít a začlenit do kurzu, souhlasí účastník, že se stanou součástí duševního vlastnictví pořadatele.

 

XII. Ochrana osobní údajů

12.1. Osobní údaje shromažďuji v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb v rozsahu jméno, příjmení, adresu, telefon a emailové spojení, příp. další osobní údaje vyplývající ze specifiky požadovaných služeb, kurzů nebo seminářů. Ochrana osobních údajů je blíže upravena Zásadami pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR. Tyto jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

12.2. Odesláním objednávky vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.  a GDPR, o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci, a to až do doby písemného odvolání takového souhlasu. Zavazuji se nezpřístupnit osobní údaje žádné další osobě, která se přímo nepodílí na poskytování služeb nebo objednaných plnění. Dále se zavazuji zabezpečit databázi s osobními údaji proti zneužití. Osobní údaje  zpracovávám  v elektronické podobě.

12.3. Informuji tímto objednatele o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,  a GDPR tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 v případě, že zjistí, že  porušuji své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.

12.4. Objednatel potvrzuje, že byl mnou coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a GDPR tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Objednatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

12.5. Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou odhlášení se z odběru zasílaných písemných informací přímo na zaslaném formuláři a nebo písemně na adrese jan@janrychlik.cz . 

  1. 6. Berete na vědomí, že poskytování osobních údajů o účastnících kurzů, seminářů apod. podléhá podmínkám stanoveným zákonem o ochraně osobních údajů, a že některé údaje Vám, jako objednateli, můžu sdělit, pouze pokud mně k tomu dotčených subjekt údajů udělí svůj souhlas. Za neposkytnutí takového souhlasu a následné neposkytnutí takových osobních údajů nenesu žádnou odpovědnost.

12.7. Pro kontakt se mnou ve věci zpracování osobních údajů a jejich ochrany můžete využít následující kontakty:  jan@janrychlik.cz

XIII. Rozhodné právo, soudní řešení sporů  a soudní příslušnost, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

13.1. Veškeré právní vztahy vyplývající z Vaší objednávky, smlouvy, těchto podmínek, mého plnění nebo porušení či nedodržení závazků z mé nebo Vaší strany se řídí českým právem. 

13.2. Pro veškeré soudní spory se tímto sjednává místní příslušnost soudu příslušného dle mého  trvalého bydliště.

13.3. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy s mou osobou uzavřené podle těchto obchodních podmínek je věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje České obchodní inspekce jsou:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

13.4 V případě sporu mezi spotřebitelem a mou osobou, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytnu spotřebiteli informace uvedené v odstavci 13.3 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

  

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte, představují  dohodu o obsahu smlouvy o poskytnutí mých  služeb. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

14.2. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

14.3. Tyto smluvní a organizační podmínky může pořadatel kdykoliv změnit, průběžně upravovat.

14.4. Pro účastníka jsou závazné podmínky platné ve stavu potvrzení přihlášky. Změny posilující právní postavení účastníka mohou být aplikovány i na již uzavřené smluvní vztahy mezi pořadatele a účastníkem z rozhodnutí pořadatele.

14.5. Změny Všeobecných smluvních podmínek, které budou posilovat práva pořadatele, jsou pro již uzavřené smlouvy závazné pouze, pokud s nimi bude účastník souhlasit. Jinak pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran platí Všeobecné smluvní podmínky platné v okamžiku uzavření smlouvy o účasti na kurzu.

14.6. Pořadatel není školským, zdravotnickým zařízením ani poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu příslušných zákonů. Pořadatel neposkytuje služby lékaře, psychologa či kvalifikovaného psychoterapeuta. Pořádané kurzy žádným způsobem nenahrazují lékařskou, psychologickou, psychoterapeutickou nebo jinou odbornou péči. Pořádané kurzy jsou neutrální v otázkách politického přesvědčení, světonázoru a v otázkách náboženského vyznání a víry.

14.7. Kontrolním orgánem pořadatele pro výkon živnosti je Živnostenský úřad Prachatice.  Kontrolním orgánem pořadatele pro ochranu osobních údajů účastníků a dále využívání kontaktních údajů a šíření obchodních sdělení je Úřad pro ochranu osobních údajů.

14.8. Účastník prohlašuje, že se před zadáním objednávky seznámil s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne: 26.9.2018.

 

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Pin It on Pinterest

Share This