Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

( dále jen Zásady)

Tyto Zásady doplňují Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
 • Provozovatelem, fyzická podnikající osoba ing. Janem Rychlíkem, Skříněřov 21, Zbytiny  IČ: 18515737 Živnostenský list vydán 02.05.2011, ŽO Městského úřadu Prachatice,  Č.j.: MUPt/22697/2011/Kin.
 • Registrovaná osoba ( dále jen RO), osoba která je vedena v Databázi zájemců a účastníků kurzů a seminářů, přednášek a k zasílání novinek a upozornění.
 • Databází, interní databáze údajů o účastnících kurzů a seminářů a dále osob registrovaných na základě své žádosti k zasílání novinek a nabídek vztahující se k činnosti výše jmenované osoby vedená zde jako provozovatel.
 1. Provozovatel je konzultantem v oblasti koučinku, mentorinku osobního rozvoje, meditací, průvodcem konstelačních setkání, osobních sezení a alternativního léčitelství a za tímto účelem provozuje informační web www.janrychlik.cz, jehož součástí jsou přihlašovací formuláře do kurzů, k odběru novinek a formuláře ke sdílení zkušeností účastníků kurzů a seminářů včetně objednávkových formulářů.  V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje dle článku II. odst. 3.
 2. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivní);
  • marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele elektronickou,  telefonickou či poštovní cestou(např. poradenství, vzdělávací kurzy, zasílání novinek, případně produktů atd.) ;
  • vedení databáze účastníků seminářů a kurzů
  • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
 3. Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel e-mailem informuje RO nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li RO se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce a odůvodnění požádat o výmaz z databáze.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný registrační formulář z informačního webu www.janrychlik.cz  se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. RO bere na vědomí a udělil k tomu samostatný souhlas, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání osobních údajů Provozovatelem. Pokud RO neposkytne své osobní údaje, není možné mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby Provozovatele.
 3. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení,  adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo, případně adresa pro zaslání zásilky.
 4. Osobní údaje uvedené v čl. II. odst. 3 budou zpracovávány za účelem vedení Databáze a za účelem uvedených v čl. I. odst. 3.
 5. Jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo budou zpracovávány do odvolání ze strany RO a nebo do ukončení činnosti Provozovatele. O tomto bude RO informována.
 6. RO je oprávněna souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu jan@janrychlik.cz, zároveň bere na vědomí, že nebude-li Provozovatel disponovat souhlasem se zpracováním osobních údajů v důsledku výmazu a likvidace osobních údajů v databázi, nebude docházet k naplnění služby dle čl.I odst.3.
 7. Po ukončení vedení RO v databázi Provozovatel osobní údaje ihned zlikviduje .
 8. RO bere na vědomí, že Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů zpracovateli, nicméně neodpovídá DPO za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů zpracovateli dle čl. II. odst. 10.
 9. RO berou na vědomí, že databáze je uložena v datacentrech společnosti Google LLC. Provozovatel využívá služby SmartEmailing.cz, Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. RO bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.
 10.  Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies

  Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

  Používání cookies můžete deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

  Jaké cookies jsou na mém webu používány najdete v tabulce níže.

  Typ

  Název

  Účel

  Expirace

  Cookies třetích stran

  Google Analytics

  Získání statistických informací

  Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

 11. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (s výjimkou čl. II. odst. 4 a čl. II. odst. 9,  smluvních partnerů, kteří budou zavázáni mlčenlivostí ohledně zpracovávaných osobních údajů).
 12. RO potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.
 13. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 14. V případě, že by se RO domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života RO nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu jan@janrychlik.cz,
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adresu jan@janrychlik.cz aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li provozovatel námitce, má RO právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění RO obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 15. Požádá-li RO o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese jan@janrychlik.cz. Pokud RO uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže RO požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 16. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 17. Kontaktní  údaje Provozovatele jsou :

Ing. Jan Rychlík, Skříněřov 21, Zbytiny,  PSČ 38441, tel.:608076301, jan@janrychlik.cz .

III. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Databází nebo se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi RO a Provozovatelem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. RO souhlasí s těmito Podmínkami souhlasí též s tím, aby byly tyto Podmínky aplikovány na veškeré informace vedené v databázi Provozovatele  dosud poskytnuté RO v souvislosti s činností Provozovatele.

 

Pin It on Pinterest

Share This